2024-05-31 Solel Academy

Snabbguide för säljare & projektörer - Så lyckas du med planering av solcellsanläggning

Solceller representerar en spännande och hållbar lösning i dagens energimarknad. Som montör, projektör eller säljare i solcellsbranschen vet du att varje installation och planering inte bara är en teknisk uppgift, utan också en fantastisk möjlighet för dina kunder att bli självförsörjande med egenproducerad solel. Men hur säkerställer man att varje solcellsanläggning planeras och installeras på ett säkert, effektivt och långsiktigt hållbart sätt?

Denna guide tar dig steg för steg genom hur du planerar och genomför solcellsinstallationer som möter alla krav. Läs vidare för att få insikter och praktiska tips som skiljer en vanlig installation från en optimal solcellsanläggning.

1. Planering och projektering

System och funktion

Planeringen av ett solcellssystem är en komplex process som kräver noggrannhet och precision. Här är några nyckelpunkter:

 • Val av material och komponenter: Det är viktigt att välja högkvalitativa material som är hållbara och kan tillhandahållas på lång sikt. Alla komponenter inklusive kablar, kopplingslådor och växelriktare, bör vara PVC- och halogenfria för att minska miljöpåverkan.
 • Standarder och säkerhetsföreskrifter: Följ de senaste standarderna och säkerhetsföreskrifterna, såsom SS 4364000 för elinstallationer och SS-EN 60904 för solceller för att säkerställa att installationen uppfyller alla krav.


blogginlagg_snabbguide_2.png

2. Förstudie och projektering

Vi på Solelgrossisten erbjuder Solel projektering till våra kunder. Projektering för solel innebär att vi kan hjälpa er med planering och dimensionering av en kommersiell fastighet, så att den kan producera el på ett effektivt och hållbart sätt. Beroende på ert underlag och i vilken omfattning ni önskar projektering har vi två olika tjänster att erbjuda er: Projektering Light och Projektering Pro.

Innan projekteringen börjar, bör en noggrann förstudie utföras för att fastställa de faktiska förutsättningarna på installationsplatsen:

 • Takytor och skuggningsrisker: Kontrollera takets ytor för att säkerställa att de kan bära vikten av solpanelerna och att det inte finns några skuggningsrisker från omgivande objekt.
 • Taklutning och väderstreck: Analysera takets lutning och väderstreck för att säkerställa optimal solinstrålning. Idealiskt bör taket luta mellan 15° och 40° mot söder. En öst-väst-orientering kan ge en mer jämn elproduktion under dagen vilket är fördelaktigt för hushåll som använder mycket el både på morgonen och eftermiddagen.​
 • El-centralens placering: Identifiera var anslutningspunkten finns och säkerställ att el-servisledningar och säkringsnivåer är tillräckliga för den tänkta anläggningen.

3. Monteringsprocessen

Montagematerial och säkerhet

Säkerheten vid montering av solcellssystem är av yttersta vikt. Här är några tips för att säkerställa en säker och hållbar installation:

 • Val av montagematerial: Använd material som är korrosionsbeständiga och anpassade för utomhusbruk. Montagesystem bör ha minst korrosivitetsklass C3 och takinfästningar bör utföras enligt gällande krav i AMA-Bygg.
 • Skydd mot skador: Se till att kablar och apparater är skyddade mot mekanisk åverkan, kemiskt angrepp och temperaturvariationer. Använd kabelstegar och kabelrännor med separata utrymmen för kraft, tele och styr för att minimera riskerna.

blogginlagg_snabbguide_3.png

4. Installation av växelriktare och solcellsmoduler

Växelriktare och solcellsmoduler är centrala komponenter i en solcellsanläggning. Här är några viktiga aspekter att tänka på:

 • Växelriktare: Växelriktaren bör ha en medelverkningsgrad på minst 95 % och vara utrustad med överspänningsskydd och skydd mot ö-drift. Den ska placeras så nära solcellsmodulerna som möjligt för att minimera kabelförluster pga. högre strömmar och längre kablar.
 • Solcellsmoduler: Välj moduler med hög verkningsgrad och lång garantitid. Modulerna bör ha en produktgaranti på minst 10 år och en effektgaranti som säkerställer minst 84,8 % av specificerad toppeffekt efter 25 år.

blogginlagg_snabbguide_4.png

5. Att tänka på när du ska installera batterilager

Ett batteri kan vara en värdefull tilläggskomponent i en solcellsanläggning som möjliggör lagring av överskottsel för senare användning. Här är några viktiga aspekter att tänka på när du planerar och installerar ett batterilager:

 • Planera batterilager: För att få ut maximal nytta av ditt batterilager överväg faktorer som kundens nuvarande elförbrukning, potentiell energiproduktion från solcellerna och hur mycket energi kunden vill kunna lagra. Det är viktigt att anpassa storleken på batteriet till kundens behov och förutsättningar.
 • Säker installation: Se till att installationen av batterilagret utförs av en behörig elinstallatör. Batterilager ska installeras enligt tillverkarens anvisningar och relevanta säkerhetsföreskrifter för att minimera risker som överhettning och brand. För att ett batterilager ska vara säkert finns krav på vem som får installera det och hur arbetet ska utföras.
 • Plats för batterilager: Välj en lämplig plats för batterilagret som är väl ventilerad och skyddad från extrema temperaturer. Undvik att placera batterier i utrymmen där de kan utsättas för fukt eller mekaniska skador.
 • Dokumentation och underhåll: Precis som med solcellsanläggningen är det viktigt att ha korrekt dokumentation för batterilagret. Dokumentationen bör omfatta installationsmanualer, underhållsscheman och säkerhetsinstruktioner. Moderna batterilager kräver väldigt lite underhåll. De är designade för att vara så underhållsfria som möjligt och kan övervakas via appar som rapporterar eventuella problem automatiskt. För mer detaljerad information om installation av batterilager, besök Elsäkerhetsverkets webbsida om detta ämne.

6. Kommunikation och dokumentation

Kommunikation, mätning och loggning

För att optimera och övervaka solcellsanläggningen är det viktigt att ha rätt kommunikations- och mätutrustning:

 • Elmätare: Se till att nätägaren har bytt mätaren till en dubbelriktad elmätare som mäter både inköpt och levererad el. Denna mätare ska vara MID-godkänd och ha funktioner för rapportering av energidata.
 • Larm- och övervakningssystem: Data från växelriktare och elmätare ska kunna ses i överordnade styr- och övervakningssystem för att säkerställa korrekt drift och snabb felsökning vid avvikelser.

blogginlagg_snabbguide_5.png

7. Dokumentation och märkning

Korrekt dokumentation och märkning är avgörande för att underlätta underhåll och felsökning. Vi har även ett blogginlägg från februari på vår hemsida om vikten av tydlig dokumentation, som kan vara till stor hjälp. Du hittar det här.

 • Dokumentation: Alla tekniska dokument och ritningar ska levereras digitalt och på svenska, förutom specifika produktmanualer som kan vara på engelska. Dokumentationen bör omfatta vind,- och snölastberäkning, handlingsförteckningar, apparatlistor och detaljerade planritningar om dessa krävs för projektet.
 • Märkning: Märk alla komponenter tydligt enligt standarderna för att säkerställa enkel identifiering och felsökning. Använd skyltar och märkningar som är beständiga och tydligt synliga.

8. Brandskydd och underhåll

Brandskydd för större projekt

Brandskydd är avgörande för solcellsinstallationer. För större projekt låt en brandkonsult upprätta en brandskyddsbeskrivning och installera en brandmannabrytare. För villaanläggningar behövs detta oftast inte men följ alltid lokala regler och rekommendationer.

Underhåll

Regelbundet underhåll är viktigt för att säkerställa att solcellsanläggningen fungerar optimalt. Planera servicebesök för att inspektera och justera systemet vid behov. Följ detaljerade underhållsinstruktioner som inkluderar förebyggande underhåll, felsökningsanvisningar och specifikationer för viktiga komponenter.

9. Nya regler och rekommendationer för 2024

För 2024 har följande nya regler införts:

 1. Nya krav på växelriktare: Från och med 2024 måste alla växelriktare ha inbyggd funktionalitet för att hantera ö-drift och vara utrustade med förbättrade överspänningsskydd.
 2. Strängare byggregler för takinstallationer: Nya byggstandarder kräver nu att alla takinstallationer av solceller ska genomgå en extra säkerhetskontroll för att säkerställa att takets bärförmåga inte påverkas negativt.
 3. Uppdaterade brandskyddsföreskrifter: Det har införts nya brandskyddsregler som innebär att solcellsinstallationer måste inkludera brandklassade genomföringar och skyddande barriärer för att minimera risken för brand.
 4. Användning av MC4-kontakter: Från och med den 8 maj 2024 måste alla MC4-kontakter komma från samma tillverkare. Tidigare kunde man använda kontakter från olika tillverkare om de var "kompatibla", men detta är nu en officiell regel. Enligt Elinstallationsreglerna i SS 436 40 00, utgåva 4, SEK, ska stick- och hylsanslutningsdon som kopplas ihop vara av samma typ och från samma tillverkare. Detta för att förhindra sammanblandning av växel- och likströmskretsar och för att öka säkerheten i solcellsanläggningar.
 5. Förbättrade underhållsprotokoll: Nya regler kräver detaljerade underhållsprotokoll som inkluderar inspektionsfrekvenser, specifikationer för utbyteskomponenter och dokumentation av alla underhållsåtgärder. Detta säkerställer att alla solcellsanläggningar hålls i optimalt skick och minimerar risken för oväntade driftstopp.

10. Planera och installera effektivt

Att installera en solcellsanläggning kräver noggrann planering, säker installation och regelbundet underhåll. Genom att följa de riktlinjer och standarder som beskrivits i denna guide kan du säkerställa att ditt solcellssystem är effektivt, säkert och hållbart. För montörer, projektörer och säljare är det avgörande att förstå varje steg i processen för att maximera anläggningens prestanda och livslängd.

 

Med vänliga hälsningar 

Oliver Nylund Utbildningsansvarig
oliver.nylund@solelgrossisten.se
logo solel academy footer blogg.png